دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 70، پاییز 1396 
8. اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران

صفحه 371-374

عباس محمدی خرم آبادی؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفائی شوشتری