اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه، فارسی

نویسندگان

1 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

2 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 بخش حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

دو گونه از زنبورهای زیرخانواده Poemeniinae (Hym.: Ichneumonidae) از استان مازندران، ایران در سال 1395 و با استفاده از تله مالیز جمع‌آوری و شناسائی ‌شدند. جنس و گونه Podoschistus scutellaris و گونه Neoxorides collaris به ترتیب برای اولین بار از ایران و استان مازندران گزارش می‌شوند. ویژگی‌های ریخت شناسی افتراقی و پراکنش جغرافیائی این دو گونه در ایران و جهان ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae): a genus and species new to Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Mohammadi-Khoramabadi 1
  • Hengameh Hooshyar 2
  • Reza Vafaei-Shoushtari 3
1 Department of Plant Production, College of Agriculture and Natural Resources of Darab, Shiraz University
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University Arak Branch
3 Department of Agricultural Entomology, College of Agriculture and Natural Resources, Arak Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Two species of the subfamily Poemeniinae (Hym.: Ichneumonidae) were collected and identified from Mazandaran province, Iran during 2016 using Malaise traps. Podoschistus scutellaris and Neoxorides collaris are reported for the first time from Iran and Mazandaran province, respectively. Their diagnostic morphological characters and distribution within and outside Iran are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid
  • Taxonomy
  • Hyrcanian forests

Barahoei, H., Rakhshani, E. & Riedel, M. (2012) A checklist of Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics 8, 83–132.

Choi, J. K., Kim, K. G., Suh, H. Y., Jeon, M. J., Shin, Y. M., Kim, I. K., Jeong, J. C., Kim, Y. & Lee, J. W. (2015) New host records of ichneumonidae (Hymenoptera), with list of ichneumon wasps parasitizing Ivela auripes (Butler) (Lepidoptera: Lymantriidae) from Korea. Korean Journal of Applied Entomology 54, 127–136.

Farahani, S., Talebi, A. A. & Rakhshani, E. (2016) Iranian Braconidae (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonoidea): diversity, distribution and host association. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2, 1–92.

Gima, L. (2013) Contributions to the knowledge of research on beetle parasite fauna (insects). Note 1. Muzeul Olteniei Craiova Oltenia Studii si comunicari stiintele Naturii 29, 172–183.

Humala, A. E. & Reshchikov, A. (2014) Ichneumonidae (Hymenoptera) species new to the fauna of Norway. Biodiversity Data Journal 2, 1–26.

Kasparyan, D. R. (1981) A guide to the insects of the European part of the USSR. 688 pp. Zoological Institue of Russian Academy of Sciences.

Mohammadi-Khoramabadi, A. (2015) Two new records of the subfamily Xoridinae (Hym.: Ichneumonidae) from Mazandaran province, Iran. Journal of Entomological Society of Iran 35, 69–70.

Mohammadi-Khoramabadi, A., Talebi, A. A. & Zwakhals, K. (2013) A study of the subfamily Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in the north of Iran, with eleven new species records. Entomofauna 34, 29–56.

Mohammadi-Khoramabadi, A. & Varga, A. (2017) A study of the subfamilies Poemeniinae and Xoridinae (Hym.: Ichneumonidae) in northern Iran. Applied Entomology and Phytopathology 85, 11–18.

Siadati, S., Moradi, H., Attar, F., Etemad, V., Hamzeh'ee, B. & Naqinezhad, A. (2013) Botanical diversity of Hyrcanian forests; a case study of a transect in the Kheyrud protected lowland mountain forests in northern Iran. Phytotaxa 7, 1–18.

Varga, O. (2015) A review of the subfamily Poemeniinae Narayanan & Lal, 1953 (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Carpathians. Journal of Insect Biodiversity 3, 1–14.

Wahl, D. B. & Gauld, I. D. (1998) The cladistics and higher classification of the Pimpliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae). Systematic Entomology 23, 265–298.

Yu, D. S., Van Achterberg, K. & Horstmann, K. (2012) World Ichneumonoidae 2011. Taxonomy, Biology, Morphology and Distribution. Ottawa, Ontario, Canada, Available from: http://www.taxapad.com/ (Accessed 25 May 2017).