بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کوتاه، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

3 گروه گیاه ‌پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

چکیده

شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Meyrick) Tuta absoluta یکی از آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیره بادمجانیان در ایران است. لاروهای این آفت به قسمت‌های مختلف هوایی گیاه میزبان از جمله برگ، ساقه و میوه خسارت می‌زنند. در تحقیق حاضر میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوزگوجه‌‌فرنگی روی چهار گیاه مهم از تیره بادمجانیان شامل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و فلفل در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین تعداد تخم آفت روی برگ گوجه‌‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و فلفل به ترتیب برابر با 20/32، 20/17، 40/6 و 00/3 عدد بود که بیشترین میزان تخم‌ریزی در گوجه فرنگی و کمترین مقدار آن در بادمجان و فلفل بود. هم‌چنین، میانگین تعداد تخم روی سطح روئی برگ گوجه فرنگی نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. براساس نتایج حاصل از روش بویایی‌سنجی، میزبان‌یابی شب‌پره‌های ماده روی گوجه‌‌فرنگی بیش‌تر از سایر میزبان‌ها بود. بنابراین، در این بررسی گوجه‌‌فرنگی به عنوان مرجح ترین میزبان‌ گیاهی برای حشرات کامل این شب‌پره در بین گیاهان مورد آزمایش بود. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of oviposition and host plant finding of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • EBRAHIM Tamoli Torfi 1
  • Ali Asghar Seraj 2
  • ALI RAJABPOOR 3
1 Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Plant Protection Dept., Faculty of Agric., Ahvaz Chamran Univ.
3 Department of plant protecttio, Ramin Agticulture and Natutal Resources University of Khuzestan, Mollasani,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is a key and dangerous pest of Solanaceous plants in Iran.  Larvae of the pest cause damage on different parts of host plants including leaves, stems, and fruits. In this study, the oviposition and host plant finding of tomato leaf miner on four important plants of Solanaceae including tomato, potato, eggplant, and pepper were investigated at laboratory conditions. Based on the results, mean egg numbers of the pest on the leaves of tomato, potato, eggplant and pepper were 32.20, 17.20, 6.40, and 3.00, respectively, which were the highest on tomato and the lowest on eggplant and pepper. Furthermore, the mean egg numbers of the pest on the upper surface of the leaves of tomato was the highest in compar with the other treatments.   According to the olfactometer test, host plant finding of the females was the highest on tomato. So, tomato was the most preferred host plant for the adult moths among the tested host plants. The results of the present study can be used in integrated pest management programs of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato leaf miner
  • Solanaceae
  • Oviposition
  • Host plant finding

Cheraghian, A. (2011) Introduce of  Tuta absoluta (Povolny 1994) from I.R. of Iran, p.77. In: International Symposiym on Management of Tuta absoluta (Tomato borer) 16-18 November, Agadir .Morocco.

Desneux, N., Wajnberg, E., Wyckhuys, K. A. G., Bugio, G., Apraoa, S., Vasquez, C. A. N., Cabrera, J. G., Ruescas, D. C., Pizzol, J.,Poncet, C., Cabello,T. & Urbaneja, A. (2010) Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: Ecology, geographic expansion and prospects for biological control. Journal of Pest Science 83, 197-215.

Megido, R. C., Backer, L., Ettaib, R., Brostaux, Y., Fauconnier, M. L., Lognay, G., Francis, F. & Verheggen, F. J. (2014)  Role of larval host plant experience and solanaceous plant volatile emissions in Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) host finding behavior. Arthropod– Plant Interactions 8, 293-304.

Proffit, M., Birgresson, G., Bengtsson, M., Reis, R., Witzgall, P. & Lima, E. (2011) Attraction and oviposition of Tuta obsoluta females in response to tomato leaf volatiles. Journal of Chemical Ecology 37, 565-574.

Thompson, J. N. & Pellmyr, R. (1991) Evolution of oviposition behavior and host preference in Lepidoptera. Annual Review of Entomology 36, 65-89.

Urbaneja. A., Gonzalez-Cabrera, J., Arn, J., & Gabarra, R. (2012) Prospects for the biological control of Tuta absoluta in tomatoes of the Mediterranean basin. Pest Management Science68, 195-204.