اولین گزارش مگس مینوز خارپنبه Pegomya terebrans (Rondani) (Diptera: Anthomyiidae) از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه، فارسی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مگس مینوز Pegomya terebrans (Rondani) (Diptera: Anthomyiidae) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. نمونه-های مگس فوق در طول بررسی‌های مرتبط با عوامل مهار زیستی دو گونه از علف‌های هرز خارپنبه به نام‌های Onopordum acanthium L. و O. leptolepis DC. (Asteraceae) در منطقه‌ی ارومیه به دست آمدند. ارتباط تغذیه‌ای این مگس مینوز با میزبان‌های گیاهی ذکر شده نیز برای اولین بار گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of cotton thistle leaf-miner, Pegomya terebrans (Rondani) (Diptera: Anthomyiidae) from Iran.

نویسندگان [English]

  • Y. Karimpour
  • Mohammad MohebiNia
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

The leaf-miner fly, Pegomya terebrans (Rondani, 1817), is newly recorded from Iran. It was collected during surveys on biocontrol agents of Onopordum acanthium L. and O. leptolepis DC. (Asteraceae) in Urmia region, North West of Iran. The association of leaf-mining fly and two species of above mentioned cotton thistle is new.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pegomya terebrans
  • First report
  • Iran

Briese, D. T., Lane, D., Hyde-Wyatt, B., Crocker, H. J. & Diver, R. G. (1990) Distribution of thistles of the genus Onopordum in Australia. Plant Protection Quarterly 5, 23-27.

Briese, D. T., Sheppard, A. W., Zwölfer, H. & Boldt, P. E. (1994) Structure of the phytophagous insect fauna on Onopordum thistles in the northern Mediterranean basin. Biology Journal of Linnaean Society 53, 231-253.

Harizanova, V., Stoeva, A., Cristofaro, M., Paolini, A., Lecce, F. & Di Cristina, F. (2010) Preliminary Results on the Phytophagous Insect Fauna on Onopordum acanthium (Asteraceae) in Bulgaria. Pesticides and Phytomedicine. 25(4): 301-309.

Roberts, H. A. & Chancellor, R. J. 1979. Periodicity of seedling emergence and achene survival in some species of Carduus, cirsium and Onopordum. Journal of Applied Ecology 16, 641-647.