اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae

نوع مقاله: مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات برنج کشور، آمل

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در سال­های اخیر، تمایل کشاورزان به سیستم دوکشتی برنج نگرانی­ هایی در زمینه تغییر در خصوصیات زیستی آفات و کاربرد بی­رویه حشره­ کش ­های شیمیایی ایجاد کرده است. در مطالعه حاضر، برخی ویژگی­ های زیستی لاروهای زمستانگذران کرم ساقه­خوار برنج، (Chilo suppressalis (Walker در مزارع یک بار کشت و دو بار کشت برنج در شمال کشور مورد مقایسه قرار گرفت. نمونه­برداری از مزارعی که در مناطق جغرافیایی یکسان قرار داشتند نشان داد که فراوانی لاروهای زمستان گذران در طول ماه­های آبان تا اسفند دو سال زراعی 1395 و 1396 در مزارع دوکشتی به میزان معنی­داری بیشتر از مزارع تک­ کشتی است، در حالی که درصد مرگ و میر لاروها در مزارع دوکشتی کمتر از مزارع تک­کشتی است. عرض کپسول سر در لاروهای زمستانگذران جمع­آوری شده از مزارع دوکشتی به میزان معنی­داری بیشتر از مزارع تک­کشتی بوده و وزن آنها کم­ و بیش بیشتر از لاروهای جمع­آوری­شده از مزارع تک­کشتی بود. به علاوه، شفیره­های حاصل از لاروهای زمستانگذران، در مزارع دوکشتی به میزان معنی­داری سنگین­تر از مزارع تک­کشتی بودند. لاروهای جمع­آوری­شده از مزارع دوکشتی به تعداد روزهای بیشتری برای شفیره­شدن نیاز داشتند، با این حال، شب‌ پره‌های حاصل از این شفیره­ها، زادآوری بیشتری در مقایسه با حشرات مزارع تک­کشتی داشتند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که برخی از ویژگی­های زیستی کرم ساقه­ خوار برنج در سیستم دوکشتی برنج تحت تاثیر قرار می­گیرند. حداقل برخی از این تغییرات ممکن است روی فراوانی و شدت خسارت آفت در فصل زراعی بعدی تأثیر گذاشته و در نتیجه، تقاضا برای کاربرد حشره ­کش­های شیمیایی به منظور کنترل آفت را افزایش دهند. بنابراین، پیشنهاد می­شود در برنامه­های مدیریتی، از مجموعه­ای از روش­ها به صورت تلفیقی استفاده شود تا در کنار مدیریت کارآمد آفت، از ورود بی­رویه آفت کش­ها به محیط زیست جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Double cropping rice systems affect biological parameters of Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae)

نویسندگان [English]

  • Morteza Nourmohammad pour amiri 1
  • Faramarz Alinia 2
  • sohrab imani 3
  • Masoumeh Shayanmehr 4
  • Ali Ahadiyat 3
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Rice Research Institute of Iran, Amol
3 Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Sari University of Agriculture
چکیده [English]

The inclination of rice growers towards double cropping system has raised new concerns about changes in pest biological parameters and the excessive release of pesticides in the environment. In this study, some biological traits of the overwintering larvae of Chilo suppressalis (Walker) was compared between single and double cropping rice fields in the northern Iran during 2016 and 2017. Under the same geographical locality, a significantly higher density of the overwintering larvae was observed in double cropping fields during November-March of both years, while larval mortality was lower in double cropping fields. The larvae collected from double cropping fields had significantly wider head capsules and tended to be heavier than those from single cropping ones. Additionally, both male and female pupae collected from double cropping fields had significantly higher body mass than those from single cropping fields. A significant increase in the number of days required for pupation of the overwintering larvae was observed under double cropping system. However, the adult moths emerged from these pupae were significantly higher fecund than those reared from single cropping fields. Results of this study highlight significant changes in some biological traits of C. suppressalis under double cropping system. At least, some of these changes are expected to affect the level of crop damage in the next growing season and thereby, demand higher rates of pesticides for satisfactory management of the pest. Therefore, further studies are needed to explore the pest status and management of C. suppressalis under double cropping system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice stem borer
  • double rice cropping
  • overwintering larvae
  • mortality
  • fecundity