دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1397، صفحه 137-260 
1. اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae

صفحه 137-149

مرتضی نورمحمدپور امیری؛ فرامرز علی نیا؛ سهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت


7. مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

صفحه 235-246

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف


10. اولین گزارش (Thrips praetermissus (Thysanoptera: Thripidae از ایران

صفحه 257-260

کامبیز مینایی؛ افسانه افشاری زاده بمی؛ فائزه باقری؛ مریم زاهدیان نژاد