بازتوصیف (Tachys (s. str.) shirazi Jedlička (Coleoptera, Carabidae و برخی ملاحظات تکمیلی در مورد جنس .(Tachys (s. str در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات تنوع زیستی طبیعی، لایدن، هلند

2 دانشکده زیست‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

گونة Tachyura shirazi Jedlička, 1968 بازتوصیف و به جنس و زیرجنس Tachys s. str. Dejean, 1821 منتقل می‌شود. همچنین، گونۀ Tachys (Tachys) torretassoi Schatzmanys & Koch, 1934 ، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. گزارش T. (T) scutellaris scutellaris Stephens, 1828 و T. (T) dimediatus dimediatusMotschulsky, 1849 توسط Azadbakhsh & Nozari (2015) از ایران مورد تردید است. گونۀ Tachyura (s. str.) shahinei Schatzmayr & Koch, 1934 نیز به ‌اشتباه توسط آن‌ها به‌ عنوان جنس Tachys گزارش شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A redescription of Tachys (s. str.) shirazi Jedlička (Coleoptera, Carabidae) and some additional remarks about Tachys (s. str.) in Iran

نویسندگان [English]

  • Jan Muilwijk 1
  • Marjan Seiedy 2
1 Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands
2 School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organism, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tachys shirazi Jedlička, 1968 is redescribed and included in the genus and subgenus Tachys (s. str.) Dejean, 1821. Tachys (Tachys) torretassoi Schatzmayr & Koch, 1934 is also newly recorded from Iran. The records of T. (T.) scutellaris scutellaris Stephens, 1828 and T. (T.) dimediatus dimediatus Motschulsky, 1849 for Iran by Azadbakhsh & Nozari (2015) are doubtful. Furthermore, Tachyura (s. str.) shahinei Schatzmayr & Koch, 1934 was erroneously recorded as Tachys by them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bembidiini
  • Tachys
  • redescription
  • new record
  • Fauna
  • Iran

Azadbakhsh, S. & Nozari, J. (2015) Checklist of the Iranian ground beetles (Coleoptera; Carabidae). Zootaxa 4024 (1), 1–108.

Coulon, J. (2011) Les Tachys du groupe scutellaris d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord, et notes taxonomiques sur quelques autres espèces de Tachys (Coleoptera, Trechidae, Tachyini). Bulletin de la Société Entomologique de France 116 (3), 303–320.

Jedlička, A. (1968) Contribution a la faune de l'Iran. 11. Nouveaux coleopteres Carabidae. Annales de la Société Entomologique de France Paris, New Series, 4, 989–996.

Kopecký, T. (2017) Tachyina. 342–354 in Löbl I. & Löbl D. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Vol. I, 1466 pp. Brill, Leiden.

Mandl, K. (1963) Ergebnisse der Österreichischen Iran-Expedition 1949/50, Carabidae (Col.) Coleoptera IX. Teil. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 172, 179–192.