دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 76، زمستان 1397 
6. کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

صفحه 423-427

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


8. اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه

صفحه 435-438

انجی شاهین؛ لونت اونلو؛ سنگیز ایکتن؛ ایرفان تونک؛ کامبیز مینایی


9. گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

صفحه 439-441

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی