دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، تابستان 1386 
2. زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم

صفحه 15-26

علی رضائی احمدآبادی؛ سید ابراهیم صادقی؛ بیتا علی