دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، تابستان 1384 
2. تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

صفحه 13-25

یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی


5. Carbon metabolism of Beauveria bassiana may be related to virulence against Plutella xylostella and Leptinotarsa decemlineata

صفحه 85-95

Javad Mozaffari؛ Mark S. Goettel؛ Aziz Kharazi-pakdel؛ Reza Talaei-hassanloui؛ John Bissett


8. گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران

صفحه 59-60

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ کلاوس هورسمن


9. گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان


11. اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران

صفحه 65-66

بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مارینا زیرووا


14. گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران

صفحه 71-72

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


18. گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط

صفحه 79-80

ابراهیم عزیزخانی؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ سید ابراهیم صادقی؛ مجید توکلی؛ جورج ملیکا


19. گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران

صفحه 81-82

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ تک کوروپات نارندران