دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-134 
1. مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران

صفحه 1-19

محمد امین سمیع؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ مختار جلالی جواران


3. واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی

صفحه 41-54

یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ محمد رضا عطاران؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


4. تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis

صفحه 55-68

سودابه ایزدیار؛ خلیل طالبی جهرمی؛ حسن عسکری؛ محمد رضا رضا پناه


9. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی


11. گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران

صفحه 111-112

فرشاد حقیقیان؛ سید ابراهیم صادقی


12. اصلاح نام علمی پسیل گز ایران

صفحه 113-114

سید ابراهیم صادقی؛ حمید یارمند؛ دانیل بوکهارت