دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، تابستان 1379 
5. بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae

صفحه 77-90

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی