دوره و شماره: دوره 9، فوق‌العاده 4، پاییز 1365، صفحه 1-134