تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus Chant از خانواده‌ی Phytoseiidae از درختان توت آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch و تریپس توت Pseudodendrothrips mori (Niwa) در استان گیلان جمع‌آوری شده است. طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری این کنه‌ی شکارگر با تغذیه از کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، تریپس توت و دانه‌ی گرده‌ی خرما به عنوان یک منبع غذایی جایگزین در آزمایشگاه در دمای 1 ± 26 درجه‌ی سلسیوس، طول دوره‌ی نوری
10 :14 (تاریکی: روشنایی) و رطوبت نسبی 5 ± 75 درصد با استفاده از روش برگ‌های بریده‌ی مرکبات درون ظروف پتری بررسی شد. نتایج نشان داد که کوتاه‌ترین طول دوره‌ی پیش از بلوغ (روز) ماده‌های این شکارگر با تغذیه از تریپس توت (19/0 ± 86/4) و کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (15/ 0± 26/5) و بیش‌ترین آن با تغذیه از دانه‌ی گرده‌ی خرما (21/0 ± 46/7) می‌باشد. بیش‌ترین میانگین تعداد تخم‌های گذاشته‌شده با تغذیه از تریپس توت (85/1 ± 2/48) و سپس کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (9/1 ± 2/36) و کم‌ترین آن با تغذیه از دانه‌ی گرده‌ی خرما (72/1 ± 13/19) به‌دست آمد. بیش‌ترین طول دوره‌ی تخم‌ریزی (روز) با تغذیه از تریپس توت (51/0 ± 86/20) و کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (19/0 ± 33/20) و کم‌ترین آن با تغذیه از دانه‌ی گرده‌ی خرما (97/0 ± 06/16) حاصل شد. کم‌ترین طول دروه‌ی پس از تخم‌ریزی (روز) با تغذیه از کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (19/0 ± 13/3)، دانه‌ی گرده‌ی خرما (28/0 ± 73/4) و تریپس توت (27/0 ± 6/5) به‌دست آمد. میانگین بالاترین طول یک نسل (تخم تا تخم) کنه‌ی شکارگر با تغذیه از دانه‌ی گرده‌ی خرما (21/0 ± 86/9 روز)، تریپس توت (21/0 ± 13/7 روز) و کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (16/0 ± 86/6 روز) محاسبه شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، کنه‌ی شکارگر A. herbicolus در گروه شکارگرهای عمومی قرار می‌گیرد. امکان استفاده از گرده‌ی خرما به عنوان غذای جایگزین در هنگام عدم دسترسی به غذای اصلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of three diets on development and oviposition of the predatory mite, Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Rafati Fard
  • J. Jalali Sendi
  • J. Hajizadeh
  • B. A. Notghi Moghadam
چکیده [English]

The predatory phytoseiid mite, Amblyseius herbicolus Chant has been collected from mulberry trees infested with two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch and mulberry thrips, Pseudodendrothrips mori (Niwa) in Guilan province. Development and oviposition of this predatory mite was studied on two-spotted spider mite, mulberry thrips and date palm pollen as an alternative food in laboratory using the citrus excised leaf method in Petri dishes at 26 ± 1°C, 14L: 10D photoperiod and 70-80% RH. The results indicated that, mean duration of immature stages (day) of female predatory mite was the lowest on P. mori (4.86  0.19) and T. urticae (5.26  0.15) and the highest on date palm pollen (7.46  0.21). Fecundity (eggs/female) was the highest on P. mori (48.2  1.85) then on T. urticae (36.2  1.9) and the lowest on date palm pollen (19.13  1.72). Oviposition period (day) was the highest on P. mori (20.86  051) and T. urticae (20.33  1.19) and the lowest on date palm pollen (16.06  .97). Lowest post-oviposition period (day) was on T. urticae (3.13  0.19) followed by date palm pollen (4.37  0.28) and then on P. mori (5.6  0.27). The mean generation time (day) of predatory mite was the longest on palm pollen (9.86  0.21), followed by mulberry thrips (7.13  0.21) and then two-spotted spider mite (6.86  0.16). Based on these results, A. herbicolus is a general predator. The date palm pollen may variously be used as an alternative food in absence of main food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amblyseius herbicolus
  • Laboratory rearing
  • prey/food