دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، تابستان 1388 
4. تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

صفحه 37-49

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ امین صدارتیان


6. اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


7. گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

صفحه 57-58

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی