تعداد مقالات: 870
77. فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 7-8

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


78. گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 9-10

ابوفاضل دوستی؛ کریم کمالی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هادی استوان


79. گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 11-12

داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ بیتا علی


80. اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


81. گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا


82. اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


83. گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان


85. اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 23-24

محمد ‏علی قرائت؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ مجید فلاح‌زاده


88. گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


89. گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 31-32

شهروز کاظمی؛ محمدعلی اکرمی؛ نرجس خادمی؛ علی‌رضا صبوری


90. گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان


91. گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 35-36

معصومه شیرود بخشی؛ هادی استوان؛ سیروس آقاجانزاده؛ فرید فرجی


92. گزارش چهار گونه از سوسک‌های کک مانند (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 37-40

سایه سری؛ هیوا ناصرزاده


93. گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 41-42

آزاده باقری؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی


94. گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 43-45

ابراهیم ابراهیمی؛ غلام‌علی اکبرزاده شوکت


96. A new host record of Allothrombium triticium (Acari: Prostigmata: Trombidiidae) larvae ectoparasitic on Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) from Turkey

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 5-7

A. Saboori؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ S. Çobanoglu؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram؛ Ş. Bayram


97. Report of Adeniana longiceps (Hem.: Auchenorrhyncha: Cicadidae) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 9-10

F. Mozaffarian


98. The first report of three genera and fifteen species of Tephritidae (Diptera) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 11-14

B. Merz؛ E. Gilasian


100. Report of Torymus lapsanae (Hym.: Torymidae), a parasitoid of Diplolepis rosae (Hym.: Cynipidae) from Iran

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-18

S. S. Miresmaili؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ M. Doğanlar؛ E. Ebrahimi؛ M. R. Behzadi؛ S. Hesami؛ M. Doğanlar