دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تابستان 1393 
2. گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران

صفحه 5-6

عباسعلی زمانی؛ سمیه برزگر؛ سعید عباسی؛ رضا وفایی شوشتری


6. گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران

صفحه 9-10

فاطمه جهان؛ غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ یجیو جاسیلا


8. First report of Anarsia (Ananarsia) eleagnella (Lep.: Gelechiidae: Dichomeridinae) from Iran

صفحه 45-46

S. Y. Sinev؛ R. Ghorbani؛ Gh. A. Asadi؛ U. Schaffner؛ M. Cristofaro؛ V. Ghasemi


10. گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران

صفحه 11-12

الدریک ندود؛ لیدا فکرت؛ سمیه ابراهیمی؛ مهدی مدرس اول؛ جواد کریمی


13. اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران

صفحه 13-14

فائزه فتاح؛ مجید جامی الاحمدی؛ قربانعلی اسدی؛ سعید مودی


16. اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران

صفحه 15-16

اصغر آل حسین؛ علی لطفعلی زاده؛ حمید یارمند؛ مجید فلاح زاده


18. گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران

صفحه 17-18

گرگوری آلین اوانز؛ آرش راسخ؛ امیر خادم پور؛ پرویز شیشه بر


19. اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران

صفحه 19-20

علیرضا جلالی زند؛ فریبا مظفریان؛ تندیس عبدالهی


22. اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران

صفحه 21-22

نفیسه جهانگیری سی‌سخت؛ بهزاد حبیب‌پور؛ لیلا رمضانی


24. (First record of Alloxysta pleuralis from Iran (Hym.: Cynipoidea: Figitidae: Charipinae

صفحه 67-68

J. Pujade-Villar؛ Z. Feli Kohikheili؛ M. R. Damavandian؛ M. Ferrer-Suay؛ J. Selfa


29. Two new records of Chalcidoidea (Hymenoptera) from Iran

صفحه 75-76

A. Mohammadi-Khoramabadi؛ B. Gharali؛ M. Moghaddam؛ H. Lotfalizadeh


31. اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران

صفحه 31-32

عباس محمدی خرم‎آبادی؛ ریجیو جاسیلا؛ حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ امین مقبلی قرایی