نویسنده = هادی استوان
زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

دوره 29، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌ زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی


اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

دوره 29، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 1-2

احمد عطامهر؛ کریم کمالی؛ هادی استوان


گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 9-10

ابوفاضل دوستی؛ کریم کمالی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هادی استوان


اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان


گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 35-36

معصومه شیرود بخشی؛ هادی استوان؛ سیروس آقاجانزاده؛ فرید فرجی


گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 95-96

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 97-98

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 99-100

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان