تعداد مقالات: 870
851. گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 129-130

عباس ارباب؛ بابک قرالی؛ مارینا زرووا


852. گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


853. گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


855. Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-288

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ رجیو جوسیلا


856. گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 131-132

برنارد مرز؛ بابک قرالی؛ عسگر جوزیان


857. معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 149-150

محمد ناطق گلستانی؛ محمدحسن صفر علیزاده؛ علیمراد سر افرازی


858. پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 131-143

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نیکلاس کاوالیراتوس؛ آرش راشد


860. گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-291

شهاب منظری؛ راضیه احمدی پور؛ نسرین شهبازوار؛ شهرام فرخی


861. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر


862. گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 151-152

محمد رضا حسنی؛ مجید فلاح زاده


863. معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 93-100

منصو ر عبائی؛ مصطفی زعیری


864. اطلاعات جلد

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396


865. گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 135-136

معصومه مقدم؛ بیژن حاتمی؛ کریم زیبایی؛ محمد رضا سبز علیان


866. گزار ش سوسک آبزی( Haliplus heydeni ( Col.: Haliplidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 153-154

احمد عطا مهر


867. فهرستی از حشرات استان فارس

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 101-102

ه. میرزایانس؛ ع. هاشمی؛ ه. برومند؛ م. زعیری؛ غ. رجبی


868. گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 155-163

رحیم غیور فر؛ محمد سعید اختر


869. فهرستی از پروانه های استان خراسان

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 103-103

غلامحسین کلالی


870. معرفی یک گونه جدید از MANTICHORA Fabr

دوره 3، 1,2، زمستان 1354، صفحه 105-106

یاروسلاو مارش