بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

  • چراغی، امیر [1] دانشجوی دکتری حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس حشره شناسی و کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
  • چراغیان، احمد [1] سازمان حفظ نباتات ایران، صندوق پستی 4568، تهران
  • چمنی، اسماعیل [1] دانشگاه محقق اردبیلی
  • چنگیزی، عماد [1] گروه آموزشی پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران
  • چنگیزی، مریم [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

G

L

M