نویسنده = امیر‌‌معافی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 27-44

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر‌‌معافی