نویسنده = عباسی‌پور، حبیب
تعداد مقالات: 3
1. گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


2. گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا


3. گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان