نویسنده = شیشه بر، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 23-44

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ هوشنگ بیات اسدی؛ پرویز شیشه بر