نویسنده = اکبرپور، عباس
تعداد مقالات: 1
1. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 93-94

سعید قدیری راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ عباس اکبرپور