نویسنده = دسترنج، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-42

مهدی دسترنج؛ محمد رضا غفاری؛ علیرضا بندانی؛ قاسم حسینی سالکده