نویسنده = ظهیری، بابک
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 125-126

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی


2. مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 59-75

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور