نویسنده = خسرو شاهی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران

دوره 10، 1,2، زمستان 1368، صفحه 47-49

بهمن پارسی؛ مهدی خسرو شاهی؛ احمد فرید