اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر طالبی کهدویی

رده بندی حشرات، مهار زیستی گروه حشره شناسی کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/talebia
talebiamodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 2173
0000-0001-5749-6391


Google Scholar

Researchgate

Linkedin

CV

 

علایق تحقیقاتی اینجانب کنترل بیولوژیک آفات و رده بندی بال غشائیان است. در سال های 2012 تا 2016 عضو هیات مدیره انجمن حشره شناسی ایران بودم. از سال 1399 به عنوان رئیس انجمن حشره شناسی ایران انتخاب شدم. در حال حاضر  مدیر مسئولی مجله Journal of Entomological Society of Iran را به عهده دارم. در سال های 2014 تا 2018 ریاست دانشکده کشاورزی را به عهده داشتم.

سردبیر

جواد کریمی

بیماری شناسی حشرات گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/jkb
jkbum.ac.ir
09111700817
0000-0003-0199-0029

h-index: 12  

Google Scholar

Researchgate

Mendeley

Linkedin

Linkedin

Javad Karimi is the professor of insect pathology in the Ferdowsi University of Mashhad (FUM) (2008- now) which graduated from the University of Tehran (2007). His academic teaching and research interest focuses on insect pathogens as biocontrol agents with special reference to entomopathogenic nematodes (EPNs) (including their symbiotic bacteria) and insect parasitic nematodes. He has an international approach in ressearch and most of his works are resulted from shared projects with scientis from USA, Canada, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, Turkey, China, South Africa and other countries. He edited a book for biological control of insects and mites of Iran which published by the Springer. He is author of more than 70 papers and has presented in some international congress like SIP, IOBC, ESA and ESN as well as IPPC. During his career, he has supervised six PhD students, 25 MSc students and three post doc researchers.

اعضای هیات تحریریه

احد صحراگرد

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/~sahragard
sahragardguilan.ac.ir
+98 (13) 33 69 02 82
0000-0002-5805-6416

جعفر محقق نیشابوری

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Jafar_MohagheghNeyshabouri
jafar.mohagheghyahoo.com
(+98) 21 22 40 30 12
0000-0003-0889-2472

مسعود امیرمعافی

بوم شناسی حشرات بخش تحقیقات سن گندم، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mamirmaafi
mamirmaafigmail.com
+98 990 206 2864
0000-0002-8636-4299

میرجلیل حجازی

سم‌شناسی کشاورزی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

b2n.ir/n16641
mjhejazitabrizu.ac.ir
(+98) 41 33 39 20 34
0000-0002-1068-9281

ابراهیم ابراهیمی

سیستماتیک حشرات بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Ebrahim_Ebrahimi
eebrahimiyahoo.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0002-0970-1394

یعقوب فتحی‌پور

بوم شناسی حشرات گروه حشره‌ شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~fathi
fathimodares.ac.ir
+98 (21) 48 29 23 01
0000-0002-7963-5409

علیرضا صبوری

کنه‌شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=en-gb
sabooriut.ac.ir
(+98) 26 32 81 92 56
0000-0002-3101-1330

سعید محرمی پور

فیزیولوژی حشرات گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/moharami
moharamimodares.ac.ir
(+98) 21 48 29 23
0000-0001-8389-8861

مهران غزوی

بیماری شناسی حشرات، ملخ شناسی بخش حشره شناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mghazavi
mehr729yahoo.com
(+98) 21 22 40 30 12
0000-0003-2503-3135

حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/hranjbaraghdampazighoei
hrap1388gmail.com
+98 21 22 40 30 12
0000-0001-5603-6924

رضا طلایی حسنلویی

مهار زیستی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtalaei
rtalaeiut.ac.ir
(+98) 912 567 7141
0000-0002-2960-7135

معصومه ضیائی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
(+98) 914 186 5485
0000-0002-8133-1789

مهدی اسفندیاری

سیستماتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/en/~esfandiari
esfandiariscu.ac.ir
(+98) 916 309 1998
0000-0002-0949-5180

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رندی گاگلر

مدیریت ناقلین، حشره شناسی پزشکی، کنترل میکروبی آفات مرکز زیست شناسی ناقلین، دانشگاه راتگرز، نیوجرسی، ایالات متحده

entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html
gauglersebs.rutgers.edu
848 932 9341

سین چی

اکولوژی حشرات ، اکولوژی نظری گروه حشره شناسی دانشگاه ملی چونگ سینگ، تای چونگ، تایوان

140.120.197.173/Ecology/
hsinchidragon.nchu.edu.tw
0000-0001-8130-0248

h-index: 29  

شالوا بارجاز

رده بندی، تنوع زیستی و تبار شناسی موسسه جانورشناسی، دانشگاه ایالتی ایلیا،تفلیس، گرجستان

faculty.iliauni.edu.ge/engi/shalva-barjadze/?lang=en
shalva.barjadzeiliauni.edu.ge
(+995) 599 26 60 83
0000-0001-8992-4987

آری فرجی

حشره شناسی پزشکی واحد مدیریت پشه ، سالت لیک، یوتا ، ایالات متحده
دانشگاه یوتا، یوتا، ایالات متحده

www.slcmad.org
aryslcmad.org
+1 801-355-9221
0000-0002-7372-0346


Google Scholar

ResearchgatePast President of American Mosquito Control Association (2020-2021)

http://www.mosquito.org 

مار فرر سوای

رده بندی بال غشاییان گروه جانورشناسی ف دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه والنسیا، اسپانیا

www.researchgate.net/profile/Mar-Ferrer-Suay-2
mar.ferreruv.es
0000-0002-1509-2724

کارشناس نشریه

مریم جعفری

اکولوژی و کنترل بیولوژیک انجمن حشره شناسی ایران

maryam.jafary1363gmail.com
021-222427037
0000-0002-5540-514X

دبیر موسس

هایک میرزایانس

سیستماتیک حشرات موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

mirzayansiripp.ac.ir


Hayk Mirzayans ( هایک میرزایانس; Հայկ Միրզաեանս; 1920 – April 2, 1999)

استاد، محقق و مدرس گران  مایه، هایک میرزایانس، در 1299ش در قزوین دیده به جهان گشود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهرستان، به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران راه یافت و در 1324ش، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به استخدام وزارت کشاورزی درآمد

میرزایانس با بهره  گیری از تجربیات علمی سه استاد روس ـ پروفسور الکساندروف، چواخین و کریوخینـ نخستین مرکز تحقیقات حشره  شناسی را در ایران پایه  گذاری کرد.

زنده  یاد میرزایانس از همان روزهای نخست با جدیت و پشتکاری کم  نظیر و قابل ستایش و تحمل رنج سفر  های طولانی به اقصا نقاط کشور، آن هم با امکانات مالی کم و مشکلات ارتباطی آن زمان، اقدام به جمع  آوری و بررسی حشرات مختلف کرد. او با گردآوری اولین نمونه  ها مجموعۀ عظیمی از حشرات مختلف را گردآوری کرد که امروزه تعداد آن از چهار میلیون نمونه فراتر رفته است.

آشنایی ایشان با چندین زبان خارجی از جمله روسی، فرانسه و انگلیسی سبب شد که با همکاری و ارتباط با موزه  های معروف حشره  شناسی جهان و همچنین، حشره  شناسان مشهور موزه  ای غنی و کتابخانه  ای ارزشمند از خود به یادگار گذارد.

هایک میرزایانس از اعضای فعال  و پرتلاش و تأثیرگذار انجمن حشره  شناسی ایران و از پایه  گذاران آن در 1344ش بود. با تأسیس این انجمن بزرگ  ترین آرزوی علاقه  مندان و متخصصان حشره  شناسی به واقعیت پیوست. مهندس میرزایانس نزدیک به دو دهه در هیئت رئیسه و در سمت دبیری نشریۀ انجمن حشره  شناسان ایران، با نام نامۀ انجمن، حضوری سازنده داشت.

آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره73