اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر طالبی کهدویی

رده بندی حشرات، مهار زیستی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/talebia
talebiamodares.ac.ir
0000-0001-5749-6391

h-index: 21  

سردبیر

دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران.

hrap1388gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احد صحراگرد

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

sahragardguilan.ac.ir

دکتر جعفر محقق نیشابوری

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

jafar.mohagheghyahoo.com

دکتر مسعود امیرمعافی

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

mamirmaafigmail.com

دکتر میرجلیل حجازی

سم‌شناسی کشاورزی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، تبریز، ایران

mjhejazitabrizu.ac.ir

دکتر ابراهیم ابراهیمی

سیستماتیک حشرات بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور

eebrahimiyahoo.com
0000-0002-0970-1394

دکتر یعقوب فتحی‌پور

بوم شناسی حشرات گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

fathimodares.ac.ir

دکتر علیرضا صبوری

کنه‌شناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

sabooriut.ac.ir
02632819256

دکتر سعید محرمی پور

فیزیولوژی حشرات دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده کشاورزی،
تهران، ایران.

moharamimodares.ac.ir

دکتر مهران غزوی

حشره‌شناسی کشاورزی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

mehr729yahoo.com
Tel: +98 21 22403012

دکتر رضا طلایی حسنلویی

مهار زیستی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtalaeiut.ac.ir

دکتر معصومه ضیائی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
0000-0002-8133-1789

h-index: 8  

دکتر مهدی اسفندیاری

سیستماتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

esfandiariscu.ac.ir
0000-0002-0949-5180

دکتر جواد کریمی

بیماری شناسی حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

jkbum.ac.ir
0000-0003-0199-0029

h-index: 9  

دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

hrap1388gmail.com