اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر طالبی کهدویی

رده بندی حشرات، مهار زیستی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/talebia
talebiamodares.ac.ir
0000-0001-5749-6391

h-index: 21  

سردبیر

دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران.

hrap1388gmail.com

معاون سردبیر

دکتر جواد کریمی

بیماری شناسی حشرات دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/jkb
jkbum.ac.ir
09111700817
0000-0003-0199-0029

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر احد صحراگرد

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

sahragardguilan.ac.ir

دکتر جعفر محقق نیشابوری

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

jafar.mohagheghyahoo.com

دکتر مسعود امیرمعافی

بوم شناسی حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

mamirmaafigmail.com

دکتر میرجلیل حجازی

سم‌شناسی کشاورزی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، تبریز، ایران

mjhejazitabrizu.ac.ir

دکتر ابراهیم ابراهیمی

سیستماتیک حشرات بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور

eebrahimiyahoo.com
0000-0002-0970-1394

دکتر یعقوب فتحی‌پور

بوم شناسی حشرات گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

fathimodares.ac.ir

دکتر علیرضا صبوری

کنه‌شناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

sabooriut.ac.ir
02632819256

دکتر سعید محرمی پور

فیزیولوژی حشرات دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده کشاورزی،
تهران، ایران.

moharamimodares.ac.ir

دکتر مهران غزوی

بیماری شناسی حشرات، ملخ شناسی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،
تهران، ایران.

mehr729yahoo.com
Tel: +98 21 22403012

دکتر رضا طلایی حسنلویی

مهار زیستی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtalaeiut.ac.ir

دکتر معصومه ضیائی

سم شناسی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
0000-0002-8133-1789

h-index: 8  

دکتر مهدی اسفندیاری

سیستماتیک حشرات گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

esfandiariscu.ac.ir
0000-0002-0949-5180

دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

hrap1388gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رندی گاگلر

حشره شناسی-کنترل بیولوژِیک استاد مرکز زیست شناسی ناقلین، دانشگاه راتگرز

entomology.rutgers.edu/personnel/randy-gaugler.html
gauglersebs.rutgers.edu

h-index: 52  

دکتر هسین چی

گیاه پزشکی - حشره شناسی گروه حشره شناسی دانشگاه ملی چونگ سینگ، تای چونگ، تایوان

hsinchidragon.nchu.edu.tw
0000-0001-8130-0248

h-index: 29  

دکتر شالوا بارجاز

رده بندی، تنوع زیستی و تبار شناسی پژوهشگر موسسه جانورشناسی ایالت ایلیا، گرجستان

faculty.iliauni.edu.ge/engi/shalva-barjadze/?lang=en
shalva.barjadzeiliauni.edu.ge
0000-0001-8992-4987

h-index: 6  

کارشناس نشریه

دکترمریم جعفری

اکولوژی و کنترل بیولوژیک انجمن حشره شناسی ایران

maryam.jafary1363gmail.com
021-222427037
0000-0002-5540-514X