اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آری فرجی

حشره شناسی پزشکی واحد مدیریت پشه ، سالت لیک، یوتا ، ایالات متحده
دانشگاه یوتا، یوتا، ایالات متحده

www.slcmad.org
aryslcmad.org
+1 801-355-9221
0000-0002-7372-0346

h-index: 24  

Google Scholar

ResearchgatePast President of American Mosquito Control Association (2020-2021)

http://www.mosquito.org