کنفرانس بین المللی کنترل میکروبی و بیماری شناسی حشرات دهم تا چهاردهم مرداد ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی کنترل میکروبی و بیماری شناسی حشرات
دهم تا چهاردهم مرداد  ۱۴۰۱

54th Annual Meeting of the Society of Invertebrate Pathology Hosted in Nelson Mandela Bay, Eastern Cape South Africa

کنفرانس بصورت مجازی بوده و برنامه آن از طریق لینک ذیل دردسترس است

https://www.sip2022.com/programme.html.