دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل، فارسی

بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.52547/jesi.42.1.8

مسعود تقی زاده؛ حسین لطفعلی زاده؛ داود شیردل؛ جلیل دژم پور

بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)


ویژگی‌های رشد جمعیت شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد،Ephestia kuehniella و رابطه آن‌ها با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هیبریدهای مختلف ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22117/jesi.2022.359371.1463

جبراییل رزمجو؛ فروغ افشاری؛ زهرا عابدی

ویژگی‌های رشد جمعیت شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد،Ephestia kuehniella و رابطه آن‌ها با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هیبریدهای مختلف ذرت