تعداد مقالات: 870
151. معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 99-100

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


152. Neomaskellia andropogonis (Hemiptera: Aleyrodidae), a new genus and species record for Iran

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 13-14

A. Askarianzadeh؛ S. Manzari


153. The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae)

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 1-11

M. Moghaddam


155. اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 17-34

احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر پورمیرزا؛ علی اصغر طالبی


157. بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 45-62

حسین مددی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ احمد عاشوری؛ جعفر محقق نیشابوری


161. گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 83-84

علی عامری؛ علی‌اصغر طالبی؛ ژی‌هانگ ژو؛ احسان رخشانی


162. گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 85-87

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


163. اولین گزارش جنس و گونه‌ی شپشک گیاهی(Exaeretopus tritici (Hem.: Coccoidea: Coccidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 89-90

معصومه مقدم؛ نادر آزادبخت


165. Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 15-50

H. Yarmand؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ M. Tavakoli؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ M. H. Assareh؛ M. Bechtold؛ Z. Ács؛ Zs. Pénzes؛ J. Pujade-Villar؛ G. Melika؛ S. E. Sadeghi؛ H. Askary


167. تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-25

یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یونس کریم‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی


170. Carbon metabolism of Beauveria bassiana may be related to virulence against Plutella xylostella and Leptinotarsa decemlineata

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 85-95

Javad Mozaffari؛ Mark S. Goettel؛ Aziz Kharazi-pakdel؛ Reza Talaei-hassanloui؛ John Bissett


172. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus (Hym.: Pteromalidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 57-58

یونس کریم‌پور؛ استیو هیدون


173. گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 59-60

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ کلاوس هورسمن


174. گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان


175. گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 63-64

محسن مهرپرور؛ بیژن حاتمی؛ پیتر استاری