دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تابستان 1395 
2. Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran

صفحه 89-97

عباس امیری؛ علی اصغر طالبی؛ کارمن ری دل کاستیلو؛ احسان رخشانی؛ حمید رضا حاجی قنبر


8. First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran

صفحه 149-150

علیرضا پور حاجی؛ رضا فرشباف پور آباد؛ بابک قرالی؛ ناصر کاسبی؛ حسینعلی لطفعلی زاده