تعداد مقالات: 870
26. A geometric morphometric study on geographical Iranian populations of the pod borer, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 13-24

S. A. Mohammadi؛ M. S. Hejazi؛ K. Haddad Irani-Nejad؛ N. G. M. Z. Khiaban؛ N. Sokhandan


27. Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-34

M. Moghaddam؛ S. A. Mohammadi؛ G. Niknam؛ N. Eivazian Kary؛ M. Nikdel


28. The first report of silver fly, Leucopis argentata (Dip.: Chamaemyiidae) from Iran

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 35-36

B. Gharali؛ R. Ebadi؛ H. Rakhshani


29. First report of Cryptus inquisitor (Hym.: Ichneumonidae) from Iran

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 37-39

M. Razmi؛ Y. Karimpour


32. محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 23-36

یداله خواجه‌زاده؛ مجید حسنی مقدم؛ سعید باقری؛ علی‌اکبر کیهانیان


33. تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 37-49

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ امین صدارتیان


34. مگس Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-52

یونس کریم‌پور؛ مهدی رزمی


35. اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


36. گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-58

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی


37. Threshold based spraying of flubendiamide for the management of brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Lep.: Pyralidae)

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-10

A. R. M. Solaiman؛ M. M. Hossain؛ M. Z. Alam؛ M. M. Rahman؛ M. A. Latif


38. Comparative development, reproduction and life table parameters of three populations of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on onion and tobacco

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 11-23

E. Soleiman Nejadian؛ S. Manzari؛ P. Shishehbor؛ L. Fekrat


39. Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 25-40

V. Hosseininaveh؛ S. Moharramipour؛ Y. Fathipour؛ B. Naseri


40. Polystomophora orientalis (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae), a new genus and species record for Iran

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 41-41

H. Kamali؛ M. Bazoobandi؛ P. Ram؛ M. Moghaddam


41. Swammerdamia pyrella (Lep.: Yponomeutidae), a genus and species new to Iran fauna

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 43-45

K. Zibaiee؛ J. Buszko؛ H. Alipanah


42. گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-25

محمدعلی اکرمی؛ علی‌رضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


43. دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 27-44

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر‌‌معافی


46. گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 67-68

محمدعلی اکرمی؛ عبداله دینی‌پور


47. گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 69-70

غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ هلن عالی‌پناه