دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 68، بهار 1396، صفحه 1-153 
2. یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae)

صفحه 15-26

حسین کیشانی فراهانی؛ یاسمن مقدسی؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری


5. کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد

صفحه 55-65

محمود سوف باف؛ بهاره صالحی خشکرودی؛ نادیا کلانتریان؛ علی حسین زنگنه؛ محمد بابایی؛ هادی فتح اللهی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمد علی منصوری فرد؛ سید ابوالفضل حسینی بغداد آیاد؛ سید جلال میروکیلی؛ رضا زارع بیدکی؛ حبیب اله طلابی؛ سید احمد امیری عقدا