دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 69، تابستان 1396، صفحه 155-291 
10. شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)

صفحه 263-272

شبنم پری چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی


13. Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پورحاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


14. Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران

صفحه 285-288

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ رجیو جوسیلا


15. گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران

صفحه 289-291

شهاب منظری؛ راضیه احمدی پور؛ نسرین شهبازوار؛ شهرام فرخی