نمایه نویسندگان

آ

 • آل‌حسین، سید اصغر اولین گزارش سوسک بذرخوار Perapion hydrolapathi (Col.: Apionidae) برای فون ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 79-80]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • احسانی، بهروز تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 297-305]
 • استوان، هادی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • اسفندیاری، مهدی The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • امیری، عباس Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • انتظاری، الهام اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 233-234]
 • اوساوا، نااویا شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]

ب

 • بشیری، محمد اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • بنی عامری، ولی اله تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

پ

 • پاپ، جنو اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • پور حاجی، علیرضا First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]

ت

 • تازرونی، زهرا واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • تفقدی نیا، بهرام ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]
 • تقی زاده، مسعود کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]

ج

 • جعفری، سمانه جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • جلالی پور، رضا جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • جوهرچی، امید تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

ح

 • حاجی قنبر، حمید رضا Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • حیدری لتیباری، مینو اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • حسن شاهی، غلامحسین اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • حقانی، مصطفی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]

خ

 • خیراندیش، محمد اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]

د

 • درخشان شادمهری، علی Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]

ر

 • راسخ، آرش The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • راسخ، آرش شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • رخشانی، احسان Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • ری دل کاستیلو، کارمن Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • رزمجو، جبرائیل مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • روشندل، سیامک تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]

س

 • سوف باف، محمود واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]

ش

 • شایان مهر، معصومه A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • شرربار، هدیه سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • شعبانی نژاد، علیرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]

ص

 • صادقی، حسین اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • صادقی، رضا کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • صادقی، سیدابراهیم اولین گزارش سوسک بذرخوار Perapion hydrolapathi (Col.: Apionidae) برای فون ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 79-80]
 • صادقی نامقی، حسین اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 233-234]
 • صحراگرد، احد پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • صحراگرد، احد جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • صدارتیان جهرمی، امین پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • صراف معیری، حمید رضا جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]

ط

 • طالبی، علی اصغر Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • طالبی، علی اصغر واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • طلایی حسنلویی، رضا پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • طوسی، مهدی شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]

ع

 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • علیزاده، ژیلا Non-symbiotic association of Citrobacter freundii and Staphylococcus succinus with the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]
 • عیوضیان کاری، ناصر Non-symbiotic association of Citrobacter freundii and Staphylococcus succinus with the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

ف

 • فاورت، کلین اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • فتحی پور، یعقوب واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • فرجی، سمیه Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]
 • فرشباف پور آباد، رضا First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • فقیه، حسین شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 307-310]

ق

 • قاجاریه نجاری باشی، حمید بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • قاضی، فهیمه A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • قانع جهرمی، مجتبی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • قرالی، بابک First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]

ک

 • کارپنتر، جیمز میشل اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • کاسبی، ناصر First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • کاظم‌زاده، زهرا بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • کاکایی، مهدی سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • کاوسی، اورنگ جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • کریمی ملاطی، آزاده جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • کوثری، علی اصغر پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]

گ

 • گنجی، زهرا استراتژی سرما سختی لاروهای بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) جمع آوری شده از مزرعه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 287-296]

ل

 • لشکری، محمدرضا تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 297-305]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]

م

 • مافی پاشاکلایی، شعبانعلی اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • مالکی، شادی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • متقی‌نیا، لیلا مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • محرمی پور، سعید اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • محرمی پور، سعید استراتژی سرما سختی لاروهای بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) جمع آوری شده از مزرعه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 287-296]
 • محمدی خرم‎آبادی، عباس اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • مداحی، خدیجه جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • میراب بالو، مجید First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 147-148]
 • میرابی مقدم، راحیل کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • مروج، غلامحسین اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • مروج، غلامحسین اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 233-234]
 • مظفریان، فریبا تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 297-305]
 • مقبلی قرایی، امین اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • مقدم، معصومه شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 307-310]
 • میکانی، اعظم Tachykinin stimulates α-amylase, protease and lipase activities in the midgut of the American cockroach, Periplaneta americana (Blattodea: Blattidae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 81-88]
 • مهرپرور، محسن تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 297-305]
 • مهرور، علی Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]

ن

 • ناصری، بهرام مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • نجف پور، پگاه The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • نعمتی، آرمین اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • نگهبان، مریم اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • نگهبان، مهرنوش پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • نوربخشیان، سید جلیل تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]

و

 • وحدانی، صفورا مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]