گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد رشت


عنوان مقاله [English]

First report of the species Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • M. A. Akrami 1
  • S. R. Bastan 2
چکیده [English]

In the course of our survey on oribatid mite fauna of the orchards of the city of Arak (Markazi Province), in 2005-2006, we identified the species Tectoribates ornatus (Schuster). This species belongs to the family Tegoribatidae and is a new record for the Iranian mite fauna.