اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران

الف- ارسال تعهد نامه نویسندگان مشتمل بر موارد زیر: 

1.نویسنده مسئول (مسئول مکاتبات) مقاله، با ارسال تعهدنامه ، مسئولیت ارسال و پیگیری مکاتبات مقاله به نشریة نامه انجمن حشره شناسی ایران را پذیرفته و اعلام می­ دارد که تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله قرار گرفته ­اند و از ارسال مقاله به این نشریه مطلع هستند.

2- نویسندگان با ارسال مقاله به این نشریه اعلام می­ کنند که نتایج مندرج در این مقاله به هیچ زبان دیگری و در هیچ نشریه یا مجلة دیگری و به هیچ شکلی (جز چکیده کنفرانس و رساله / پایان نامه)، منتشر نشده و همزمان نیز برای بررسی و انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده است و همینطور در گذشته نیز به چاپ نرسیده و به صورت الکترونیکی نیز منتشر نشده است. بر این اساس، به نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران اجازه داده می­شود در صورت اثبات خلاف این موارد، طبق ضوابط و قوانین نشریات علمی کشور و انجمن حشره شناسی ایران، نویسندگان این مقاله را به صورت مادام ­العمر از نشر هر نوع نوشتار علمی در این نشریه و سایر نشریات تحت پوشش انجمن حشره شناسی ایران محروم نموده و مقاله فوق را از فرایند بررسی و انتشار حذف نمایند.

3- در قسمت سپاسگزاری، محل تأمین کننده اعتبارات مورد نیاز و منابع مالی اجرایی پژوهش به طور مشخص قید گردد.

4- هیئت تحریریه در رد یا پذیرش آزاد است.

5- با تکمیل فرم تعارض منافع مندرج در راهنمای نویسندگان نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، ً تایید می نماید که اصول اخلاق علمی، رعایت امانت و تمامی حقوق نویسندگان آن در مراحل انجام پژوهش تا انتشار مقالة فوق به طور کامل رعایت شده است.

6.نامه انجمن حشره شناسی ایران، دستورالعمل­ های COPE را برای برخورد با انواع تخلف دنبال می­‌کند

 ب- ارسال فرم تعارض منافع  (Conflict of Interest)

 نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مادی و معنوی حاصل از انتشار مقاله را به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود، بدین منظور تکمیل، امضا و ارسال تصویر فرم تعارض منافع که در انتهای راهنمای نویسندگان نشریه درج شده است، به صورت یک فایل مستقل در کنار سایر فایل های ارسالی نویسنده مسئول الزامی است. چنانچه فرم تعارض منافع به نشریه ارسال نشده باشد، نشریه در هر مرحله ای از انتشار مقاله جلوگیری خواهد کرد.