سیاست کپی رایت

مقالاتی که در نامه انجمن حشره شناسی ایران  منتشر شده اندتحت مجوز دسترسی آزاد( Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) هستند. نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.