نگارش منابع

راهنمای تدوین منابع:

تنظیم منابع نامه انجمن بر اساس سیستم انجمن روان شناسی آمریکا (APA) است. منابع به زبان انگلیسی و طبق الگوی مجله، تهیه و بر اساس حروف الفبای نام‌خانوادگی اولین نگارنده مرتب شود. ارجاع به تمامی مطالبی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفتند در منابع ضروری است.تنها داده های منتشر نشده یا مکاتبات شخصی بدون ارجاع  در متن ذکر شوند.

منابع متن - فقط سال مربوطه-به لیست منابع انتها، هایپرلینک شود. در هنگام درج پرانتز منابع در متن مقالات فارسی، صفحه کلید، فارسی باشد. برای جداکردن منابع متن در مقالات فارسی، علامت ؛ با صفحه کلید فارسی درج شود.

اگر نقل قول در ابتدا یا وسط جمله آورده شده باشد، باید به صورت زیر نوشته شود.

Afshar ( 1973)

Esmaeili and Azmayesh Frad ( 1984)

Kharazi-Pakdel ( 1979)

 

در صورت ارجاع همزمان به چند منبع، منابع داخل پرانتز از قدیم به جدید ذکر شوند، به عنوان مثال

Davachi and Shojaei (1971); Rajabi and Kamali ( 1989)

 

برای افزایش دقت در تدوین منابع میتوان از نرم افزار Endnote استفاده  نمود. فایل الگوی منابع نامه انجمن سازگار با سیستم عامل ویندوز را می توانید در اینجا پیدا کنید. تمام ارجاعات موجود در متن باید در فهرست منابع باشد و بالعکس.

DOI  هر منبع، به انتهای آن افزوده شود.برای یافتن DOI  احتمالی هر منبع، لازم است عنوان مربوط در پایگاه کراس رف جستجو شود.

نحوه استناد مراجع باید به صورت زیر باشد:

 

الف- مقالهها

Author, A.B. (Year) Title as sentence style. Journal Title in Italics, Vol, Pages-pages.DOI or URL.

Gonzalez, D., Nave, A., Gonçalves, F., Nunes, F.M., Campos, M.& Torres, L. ( 2016) Effects of ten naturally occurring sugars on the reproductive success of the green lacewing,Chrysoperla carnea. Biocontrol 61, 5767. https://doi.org/10.1007/s10526-015-9694-z.

Biondi, A., Desneux, N., Siscaro, G. & Zappalà, L. ( 2012) Using organic-certified rather than synthetic pesticides may not be safer for biological control agents: selectivity and side effects of 14 pesticides on the predator Orius laevigatus. Chemosphere 87, 803-812.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.12.

 

درصورت رجوع به چندین مقاله از یک نویسنده، مقاله‌ها به ترتیب سال‌های انتشار تنظیم و درصورت رجوع به چندین مقالة یک نویسنده که در یک سال منتشر شده، با حروف a و b و ... بعد از تاریخ انتشار، چه در متن مقاله و چه در فهرست منابع، از همدیگر تفکیک شود.

 

ب-کتابها

Author, A.B. (Year) Book Title. Publisher, Town, pages. DOI.

Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2000) Aphids on the World crops: An Identification and Information Guide. 2nd ed. Wiley, Ltd., Chichester, United Kingdom, 476 p.

Borror, D. J., Triplehorn, C. A. & Johnson, N. F. (1989) An introduction to the study of insects. 6th ed. 875 pp. Saunders College Publishing.

Shojai, M. (2002) Entomology (morphology and physiology). Vol. 1, 5th ed. 396 pp. Tehran University Press. [In Persian].

در صورتی که مقاله و یا کتاب مورد استفاده فاقد نام نگارنده باشد، با رعایت کلیة موارد فوق، به‌جای نام نویسنده کلمة "Anonymous" ذکر شود. اگر متنی فاقد تاریخ انتشار باشد، عبارت "not dated" پس از نام نویسنده ذکر شود.

 

ج- فصلی از یک کتاب

Author, X.Y. (Year) Chapter title as sentence. In X. Author & Y. Author (eds) Book Title, Page interval. Publisher Name. City.

Solter, L.F., Hajek, A.E. & Lacey, L.A. (2017) Exploration for entomopathogens. in L. Lacey (ed.), Microbial Control of Insect and Mite Pests: from Theory to Practice, pp. 13-23, Academic Press, Amsterdam.

Gullan, P. J. & Martin, J. H. (2003) Sternorrhyncha (jumping plant lice, whiteflies, aphids, and scale insects). pp. 1079-1089 in Resh, V. H. & Cardé, R. T. (Eds) Encyclopedia of Insects. 1266 pp. Academic Press.

Mound, L. A. (1973) Thrips and whitefly. pp. 229-242 in Gibbs, A. J. (Ed.) Viruses and invertebrates. 673 pp. North-Holland Publishing Company.

د- منابع اینترنتی

Author, A.B. & Author, A.B. (Year) Title as sentence. Available from ( URL) (accessed at day/ month/ year.

Wiersema, J. H. & León, B. (2004) Taxonomic information on cultivated plants in the USDA-ARS Germplasm Resources Information Network. Available from: http://www.ars-grin.gov/cgi-in/npgs/html/taxon.pl?14774 (accessed 27 November 2004).

 

ه. رساله و پایان نامه

Author, X.Y (Year) Thesis/ Dissertation title. MSc Thesis/ PhD Dissertation, University of AB.

Manzari, Sh. (2003) Systematics of Aleyrodine whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae), and their parasitoids belonging to the inaron and luteola groups of Encarsia (Hymenoptera: Aphelinidae). PhD Dissertation,  Imperial College London

.
و. کنفرانس

Author, X.Y (Year) Title of presentation. Proceeding of (conference title), conference time, location. (Publisher, if available) Page.

Wiersema, J. H. & León, B. (2004) Taxonomic information on cultivated plants in the USDA-ARS Germplasm Resources Information Network. Available from: http://www.ars-grin.gov/cgi-in/npgs/html/taxon.pl?14774 (accessed 27 November 2004).

Dehghan Dolati, M., Asadi, M. & Ostovan, H. (2011) Fauna of predatory mites (Acari) associated with Palm trees in Bam country, Iran. 19th Iranian Plant Protection Congress, 31 July–3 August,2011, Tehran, p. 15.

برای افزایش دقت و تسهیل در تهیه منابع و استناددهی، پیشنهاد می‌شود از الگوی EndNote مجله استفاده فرمایید.