رضایت آگاهانه

نویسنده( گانی) که مطالعات تجربی بر روی انسان را گزارش می‌کنند، باید در بخش مواد و روش‌ها، تضمین کنند که: (1) رضایت آگاهانه از هر بیمار شرکت‌کننده در مطالعه اخذ شده است و (2) پروتکل مطالعه مطابق با اصول اخلاقی اعلامیه 1975 هلسینکی رعایت شده است.. همچنین، آسایش حیواناتی که برای تحقیق استفاده می شوند باید رعایت شود. هنگام گزارش آزمایش‌ها روی حیوانات، نویسندگان باید مشخص کنند که آیا دستورالعمل‌های بین‌المللی، ملی و/یا سازمانی برای مراقبت و استفاده از حیوانات رعایت شده است یا خیر، و اینکه این مطالعات توسط کمیته اخلاق پژوهش در مؤسسه یا دانشگاه تأیید شده است.(در صورت وجود چنین کمیته ای)