فرایند پذیرش مقالات

هر پیش نویس ارسالی از نظر کیفیت و نگارش توسط سردبیر نامه انجمن حشره‌شناسی ایران بررسی می شود. در صورت تایید، یک دبیر تخصصی متناسب با موضوع نوشتار برای پیگیری فرآیند بررسی همتا انتخاب خواهد شد. پیشنهاد نام داوران بالقوه، در حین ارسال پیش نویس، می‌تواند انتخاب داوران را تسهیل نماید. داوران مجله، از افراد متخصص زمینه های خود خواهند بود. در نهایت بر اساس گزارش های داوران و دبیر تخصصی، سردبیر نامه انجمن، تصمیم نهایی را در مورد نوشتار می گیرد.