نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران توسط انجمن علمی حشره شناسی ایران منتشر می شود. اولین شمارة این نشــریه در تابستان سال 1352 منتشر شده است. در حال حاضر این نشریه به صورت فصلنامه با 4 شماره در سال منتشر می شود. 

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، مقاله‌های ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی شامل رده بندی حشرات، حشره شناسی کشاورزی، جنگل، پزشکی و دام پزشکی، زیست شناسی حشرات، فیزیولوژی و رفتارشناسی حشرات، بوم شناسی حشرات، روش های مهار آفات،  مهار زیستی آفات، مدیریت تلفیقی آفات، کنه شناسی و سم شناسی قابل بررسی و انتشار است. 

میانگین بازه زمانی داوری نوشتارهای ارسالی به این نشریه حدود 4 هفته است. مدت زمان بررسی اولیه، ورود به فرآیند داوری تا اعلام نتیجه داوری در مورد نوشتارهای ارسالی بسته به موضوع آنها و پاسخگویی داوران منتخب بین 1-12 هفته خواهد بود.   

نرخ پذیرش نوشتارهای ارسالی به این نشریه 40 درصد می باشد.  

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. 

نوشتارهای ارسالی به این نشریه در گذشته نباید در هیچیک از نشریات علمی داخلی یا خارجی منتشر شده و یا به طور همزمان به نشریة دیگری ارسال شده باشد. 

شماره جاری: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 84، زمستان 1399 (زمستان 1399) 

3. تعیین سطح زیان اقتصادی کرم میوه خوار Batrachedra amydraula (Lepidoptera: Batrachedridae) روی میوه شش رقم تجاری نخل خرما در ایران

صفحه 371-387

10.22117/jesi.2021.342177.1367

مسعود لطیفیان؛ عبدالنبی باقری؛ مجید امانی؛ مهدی ناصری؛ ابراهیم سابکی؛ رحیم خادمی؛ هادی زهدی