نشــریه علمی نامــه انجمـن حشــره شناسی ایــران، با قدمتــــی قریب به 50 ســال از ارکان اصلی انجمن علمی حشره‌شناسی ایران می‌باشد. 

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، مقاله‌های ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی قابل بررسی و انتشار است. 

این نشریه یافته‌های پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی را با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه برجستة خود که متشکل از اساتید و پژوهشگران داخلی و بین المللی می‌باشد، به صورت مقاله‌های کامل پژوهشی، گزارش ها و مقاله‌های کوتاه علمی و تک‌نگاشت، بعد از گذراندن مراحل داوری به زبان فارسی و یا انگلیسی منتشر می کند.  

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. 

نوشتارهای ارسالی به این نشریه در گذشته نباید در هیچیک از نشریات علمی داخلی یا خارجی منتشر شده و یا به طور همزمان به نشریة دیگری ارسال شده باشد. 

شماره جاری: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 80، زمستان 1398 

1. گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

صفحه 367-381

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف