تضاد منافع

نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند. نامه انجمن حشره شناسی ایران برای این اظهار ، فرمی دارد که هنگام ارسال مقاله ، نویسنده مسول آن را تکمیل کرده و همراه سایر مستندات ارسال خواهد نمود. نویسنده مسول تمامی اطلاعات مرتبط با تضاد منافع نویسندگان را جمع آوری نموده و به دبیرخانه مجله ارسال خواهد نمود. در صورت وجود هر نوعی از تضاد منافع ، حتی بعد نشر نیز امکان حذف مقاله وجود دارد.