اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور.

چکیده

پژوهش‌های وسیعی روی آفت‌کش‌های گیاهی به‌منظور دست‌یابی به جایگزین‌‌های سالم و مؤثرتر از آفت‌کش‌های شیمیایی انجام شده است. استفاده از فرمولاسیون نانو‌کپسول در آفت‌کش‌ها موجب افزایش کارایی، بهبود کیفیت و رهایش کنترل شده این مواد شده است. در این بررسی، اثرات سمی فرمولاسیون نانوکپسول حاوی اسانس گیاه درمنه، روی مراحل مختلف سوسک برگ‌خوار نارون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط دمایی 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد در شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. فرمولاسیون تهیه شده هم‌زمان روی برگ و حشره محلول­پاشی شد. نتایج نشان داد که LC50 فرمولاسیون نانوکپسوله شده اسانس درمنه، 24 ساعت پس از کاربرد، برای تخم، لارو و حشره کامل به­ترتیب برابر با 5279، 3939 و 5169 پی‌پی‌ام و برای اسانس خالص درمنه این مقدار به­ترتیب برابر با 6825، 5130 و 8035 پی‌پی‌ام می­باشد. هم‌چنین فرمولاسیون نانوکپسول در غلظت 3000 پی‌پی‌ام به‌طور معنی‌داری خسارت وارد شده به برگ توسط لاروهای سن دو و سه را در مقایسه با شاهد کاهش داد. بر‌اساس این نتایج، فرمولاسیون نانوکپسول اسانس درمنه می­تواند در مدیریت سوسک برگ‌خوار نارون استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insecticidal activity of nanoencapsulated formulation of Artemisia sieberi Besser essential oil on Xanthogaleruca luteola (Müller) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • M. Vahabi Mashour 1
  • S. Moharramipour 1
  • M. Negahban 2
1 Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, P. O. Box: 14115-336, Tehran, Iran.
2 Pesticide Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection,Tehran, Iran.
چکیده [English]

New formulations of botanical insecticides have been developed as an effective and safe compound alternative to synthetic pesticides. Application of nanoencapsulated formulations of pesticides enhance efficiency, quality and controlled release of these substances. In this research, insecticidal activity of essential oil of wormwood sagebrush Artemisia sieberi Besser was investigated on various stages of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Müller). The experiments were conducted at 25 ± 2 °C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). The formulated essential oil was sprayed on leaves and insects simultaneously. The LC50 value of the formulation was 5279, 3939 and 5169 ppm for eggs, larvae and adults, respectively. Treatment of leaves by nanoencapsulated oil at 3000 ppm caused significant reduction at larval stage compared to control. Our findings suggest that the use of nanoencapsulated essential oil can be effective in the management of elm leaf beetle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • Artemisia sieberi
  • elm leaf beetle
  • Damage
  • nanoencapsule
Akhtar, Y. & Isman, M. B. (2004) Comparative growth inhibitory and antifeedant effects of plant extracts and pure allelochemicals on four phytophagous insect species. Journal of Applied Entomology 128, 32-38.
Amirmohammadi, F. & Jalali Sendi J. )2013( The effect of essential oil of Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) on mortality and physiological parameters of Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae). Plant Pests Research 3, 59-68.
Arbab, A., Jalali, J. & Sahragard, A. (2001) On the biology of elm leaf beetle Xonthogalerucaluteola (Coleoptera: Chrysomellidae) in laboratory conditions. Journal of the EntomologicalSociety of Iran 21, 73-85.
Defago, M., Valladares, G., Banchio, E., Carpinella, C. & Palacios, S. (2006) Insecticide and antifeedant activity of different plant parts of Melia azedarach on Xanthogaleruca luteola. Fitoterapia 77, 500-505.
Finney, D. J. (1971) Probit Analysis. 3th ed. Cambridge University Press. London.
Jalali Sendi, J., Arbab, A. and Aliakbar, A. R. (2005) The efficacy of aqueous plant extracts of wormwood and dwarf elder against elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae). Agricultural Knowledge 15, 115-120.
Jamal, M., Moharramipour S., Zandi, M. & Negahban, M. (2013) Efficacy of nanoencapsulated formulation of essential oil from Carum copticum seeds on feeding behavior of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae). Journal of Entomological Society of Iran 33, 23-31.
Khosravi, R. & Jalali Sendi, J. (2013) Toxicity, development and physiological effect of Thymus vulgaris L. and Lavandula angustifolia L. Essential oils on Xanthogalerucaluteola (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of King Saud University Science 25, 349-355.
Kim, Y., Lee, H., Lee, S., Kim, G. & Ahn, Y. (1999) Toxicity of tebufenpyrad to Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and Amblyseius womersleyi (Acari: Phytoseiidae) under laboratory and field conditions. Journal of Economic Entomology 92, 187-192.
Moretti, M. D. L., Sanna-Passino, G., Demontis, S. & Bazzoni, E. (2002) Essential oil formulations useful as a new tool for insect pest control. American Association of Pharmaceutical Scientists 3, 64-74.
Negahban, M., Moharramipour, S. & Sefidkon, F. (2007) Fumigant toxicity of Essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored-product insects. Journal of Stored Products Research 43, 123-128.
Negahban, M., Moharramipour, S., Zand, M. & Hashemi, S. A. (2013a) Efficiency of nanoencapsulated essential oil of Artemisia sieberi on nutritional indices of Plutella xylostella. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 29, 692-708.
Negahban, M., Moharramipour, S., Zand, M. & Hashemi, S. A. (2013b) Repellent activity of nanoencapsulated essential oil of Artemisia sieberi Besser on Plutella xylostella L. larvae. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 29 (4), 909-924.
Sanna Passino, G., Moretti, M. & Bazzoni, E. (2004) Microencapsulated essential oils active against indianmeal moth. Boletín de Sanidad Vegetal Plagas 30, 125-132.
Yi, C. G., Kwonl, M., Hieu, T. T., Jang, Y. S. & Ahn, Y. J. (2007) Fumigant toxicity of plant essential oil to Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) and Cotesia glomerata (Hymenoptera: Bracinidae). Journal of Asia-Pacific Entomology 10, 157-163.