تـاثیر غلظت‌های زیرکشنده فـنوکسی‌کـارب بر منابع انرژی در موریانه‌ی‌ Microcerotemes diversus (Isoptera:Termitidae)

نوع مقاله : مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه شهید چمران اهواز. عضو هیات علمی

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

موریانة Silvestri Microcerotemes diversusمهم‌ترین و مخرب‌تـرین گونــه‌ موجود در استان  خوزستان می‌باشد. در این تحقیق اثـر سه غلظت (500،2500،5000 پی‌پی‌ام) آفت‌کش فنوکسی‌کارب برمیزان ذخایر پروتئین، چربی و کربوهیدرات در موریانه کارگر در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت. میزان پروتئین، چربی، قند و گلیکوژن برحسب میلی‌گرم به گرم وزن تر بدن حشره تعیین شد. نتایج نشان داد از بین غلظت‌های مذکور، غلظت 5000 پی‌پی‌ام بیشترین تاثیر کاهشی را داشته است. به طوری که در این غلظت، میزان پروتئین51/45، چربی34/63 و محتوای انرژی 10/36 درصد کاهش یافت. همچنین میزان قند و گلیکوژن به ترتیب 20/37 و 04/17 درصد در این غلظت افزایش یافت. کاهش معنی‌دار منابع انرژی نشان دهنده تاثیر این آفت‌کش بر میزان محتوای انرژی و بقای موریانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of sublethal concentrations of fenoxycarb on energy resources in the termite Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

نویسندگان [English]

  • zahra jalilian 1
  • Behzad Habibpour 2
  • payman hassibi 3
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid-Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Microcerotermes diversus Silvesteri is the most destructive termite pest among subterranean termites in tropical and subtropical regions, including Khuzestan province. In this research, effect subletral concentrations of fenoxycarb (500, 2500 and 5000 ppm) were studied on protein, lipid and carbohydrates contents in termite workers under laboratory conditions. The protein, lipid, sugar and glycogen were determined in milligram per gram of fresh weight. The concentration of 500 ppm had the greatest effect on energy sources with decreases in the amount of protein by 45.51%, lipid 63.34%, and energy content 59.93% compared to the controls. Also amount of sugar 37.20% and glycogen 17.04 % increases compared to the controls. Reduction in the energy content due to fenoxycarb effect can reduce survivorship in the termite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy resources
  • protein
  • Lipid
  • Carbohydrate
Barber, J., Baird, D., & Cahow, P. (1990) Clonal variation in general responses
Daphnia mangna straus to toxic stress. II.Physiological Effects. Functional Ecology 4(3): 409-414.
Carlisle, J. A., & Loughton, B. G. (1979) Adipokinetic hormone inhabits protein synthesis in Locusta. Nature 282: 240-241.
El-Kordy, M.W., Abbas, M.G., Gadallah, A.I., & Mostafa, S. A. (1994) Effect of
Margosan-0 as an azadrachitin compound on some biochemical aspects of Spodoptera littoralis. Al-Azhar Journal of Agricultural Research 20: 329-345.
Fatehpour, H. Moftahe, Gh. M., & Taji Afroz. (2009). The Effect of fenoxicarb on Growth and Reproduction of German Cockroaches. Journal of Biology of Iran 22(2): 343-342.
Foray, V., Plisson, P.F., Ber- Vener, M.C., Desouhant, E., Venner, S., Menu, F., Giron, D. & Rey, B. (2012) A handbook for uncovering the complete energic budget in
insects: the van Handel, s method (1985) revisited. Physiological Entomology 37(3): 295-302.
Gade, G. (2004) Flight or fight- the need for adipokinetic hormones. International Congress Series, 1275: 40-134.
 Habibpour, B. (1994) Termites (Isoptera) Fauna, Economic Importance and Their Biology in Khuzestan, Iran. Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz. 143 p. 
Hu, X. P., Song, D. & Anderson, C. (2007) Effect of Imidacluprid granules subterranean termite foraging activity in ground touching non-structural wood. Sociobiology, 50(3), 1-6.
Hamadah, KH. SH., Ghoneim, K.S., & Tanani, M. A. (2012) Effects of certain insect growth regulators on the lipid content of some tissues of the desert locust Schistocerca gregaria. African Journal of Biochemistry Research 6: 121-128.
Judd, T. M., Magnus, R. M. & Fasnacht, M. P. (2010) A nutritional profile of the social wasp Polistes metricus: Differences in nutrient levels between castes and changes within castes during the annual life cycle. Journal of Insect Physiology 56: 42-56.
Kassem, M. A., Mohammad, T. A. & Bream, A. S. (2011). Influence of the
bioinsecticides, NeemAzal, on main body metabolites of the 3rd larval instar of the house fly Musca domestica (Diptera: Muscidae). African Journal of Biochemistry
Research
5(9): 272-276.
Li, B., Xie, Y., Cheng, Z., Cheng, J., Hu, R., Sang, X., Gui, S., Sun, Q., Gong, X., Cui, Y., Shen, W. & Hong, F. (2012) Cerium Chloride Improves Protein and
Carbohydrate Metabolism of Fifth-Instar Larvae of Bombyx mori Under Phoxim
Toxicity. Biological Trace Element Research 150: 214-220.
Lorenz, M. W. and Gade, G. (2009) Hormonal regulation of energy metabolism in insects as a driving force for performance. Integrative and Comparative Biology. 49(4): 380-392.
Lowry, O. H ,.Rosembrough, N. J., Farr, A. L. & Randdall, R.J. (1951) Protein
measurement with the folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry 193(1): 267-275
Mulye, H. and Gordon, R. (1993) Effects of two juvenile hormone analogs on hemolymph and fat-body metabolites of the eastern spruce budworm, Choristoneura fumiferana (Clemens) (Lepidoptera: Tortricidae). Canadian Journal of Zoology 71(6): 1169-1174.
Nath, B. S., Suresh, A., Varma, B. M. and Kumar, R. P. (1997). Changes in Protein
Metabolism in Hemolymph and Fat Body of the Silkworm, Bombyx mori L., in response to Organophosphorus Insecticides toxicity. Ecotoxicology and Environmental Safety. 36: 169-173.
Nation, J. L., (2002) Insect Physiology and Biochemistry. CRC Press, Boca Raton.
Nunes, L. and Nober, T. )2001( Strategies of subterranean termite control in buildings.
Historical Constructions 867-874.
Orchard. I., Ramirez, J. M. & Lange, A. B. (1993) A multifunctional role for octopamine in locust flight. Annual Review of Entomology 38: 227-249.
Saleem, M. A., Shakoori, A. R. and Mantle, D. (1998) Macromolecular and Enzymatic Abnormalities Induced by a Synthetic Pyrethroid, Ripcord (Cypermethrin), in Adult Beetles of a Stored Grain Pest, Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera:
Tenebrionidae). Archives of Insect Biochemistry and Physiology 39: 144–154.
Waldbauer, G. P. (1968) The consumption and utilization of foods by insect. Advance in Incect Physiology 5: 229-288.
Widdos, J., Salkeld, P. (1993) Role of Scope for Growth in environmental toxicology and pollution monitoring.  Map Tecgnical reports series No. 71- Selected techniques for monitoring biological effects of pollutants in organisms. UNEP, Athens. pp 115-146.
Zhu, Q., He, Y., Yao, J., Liu, Y., Tao, L. and Huang, Q. (2012) Effects of sublethal
concentrations of the chitin synthesis inhibitor, hexaflumuron, on the development and hemolymph physiology of the cutworm, Spodoptera litura . Journal of Insect Science 12 (27): 1-13.
Zibaee, A., Zibaee, I. and Sendi, J. J. (2011) A juvenile hormone analog, pyriproxifen, affects some biochemical components in the hemolymph and fat bodies of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae). Pesticide Biochemistry and Physiology 100: 289–298.