ارزیابی آزمایشگاهی روغن بذر کلم و عصاره خارشتر در افزایش فعالیت حشره‏ کشی آفت‏ کش‏های کلرانترانیلی پرول و لامبداسای هالوترین روی سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

نوع مقاله : مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22117/jesi.2022.357933.1453

چکیده

سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae L. یکی از آفات مهم خانواده چلیپاییان است که باعث خسارت کمی و کیفی قابل توجه در محصول می‏شود. با در نظر گرفتن مشکلات ناشی از کاربرد آفت‏کش‏های مصنوعی رایج، نیاز به آفت‏کش‏های کم خطر و با کارایی بالاتر و همچنین ترکیبات زیست تخریب‏پذیر بیشتر احساس می‏شود. امروزه استفاده از ترکیبات گیاهی به عنوان حشره‏کش گیاهی و افزاینده فعالیت حشره‏کشی به دلیل کارایی قابل قبول و ایمنی نسبی آنها برای انسان و محیط زیست، اهمیت روزافزونی یافته است. در این بررسی کارایی آفت‏کش‏های کلرانترانیلی‏پرول و لامبداسای‏هالوترین به تنهایی و در ترکیب با عصاره گیاه خارشترMedik. Alhagi maurorum و روغن بذر کلم (به عنوان محرک تغذیه) در برابر سفیده کلم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پروبیت نشان داد که کلرانترانیلی‏پرول به ترتیب با مقدار LC50 برابر با 11، 4، 15 و 16 میلی‏گرم بر لیتر موثرترین ترکیب در برابر مراحل تخم، لارو سن اول، دوم و سوم آفت می‏باشد. عصاره خارشتر در ترکیب با کلرانترانیلی‏پرول و لامبداسای هالوترین به ترتیب اثر افزاینده و سینرژیستی را نشان داد. مطابق با نتایج زیست‏سنجی‏های انجام گرفته، افزودن محرک تغذیه باعث بهبود کارایی حشره‏کش‏ها شد. مقادیر LC50 آفت‏کش‏های کلرانترانیلی‏پرول و لامبداسای‏هالوترین برای تمام مراحل لاروی آزمایش شده، در اثر اضافه شدن غلظت‏های 1 و 5 درصد از محرک تغذیه کاهش یافتند. اطلاعات حاصل از این تحقیق می‏تواند راهنمایی برای مطالعات آینده باشد و به عنوان یک ابزار موثر در استراتژی‏های مدیریت آفت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory assessment of cabbage seed oil and Alhagi maurorum extract in enhanced insecticidal activity of chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin against Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

نویسندگان [English]

  • Sahra Hajipour Jarchelou
  • Orouj Valizadegan
  • Asmar Soleymanzade
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Cabbage large white butterfly, Pieris brassicae is one of the important insect pests of plant family Brassicacea which causes remarkable quantitative or qualitative crop losses. Keeping in view the problems caused by conventional chemical insecticides, need is being felt for insecticides with more efficient and low-risk ones as well as biodegradable compounds. Nowadays, utilization of botanical plant compounds as bioenhancer and bioinsecticide are becoming increasingly important, due to their acceptable efficiency and relative safety to human and environment. To this end, we investigated the efficacy of chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin insecticides alone and in combination with Alhagi maurorum extract and cabbage seed oil against P. brassicae under laboratory conditions. Probit analysis revealed chlorantraniliprole as the most effective insecticide against egg, first, second and third instar larvae with LC50 values of 11, 4, 15 and 16 mg/l, respectively. Methanolic extract of A. maurorum when combined with chlorantraniliprole and lambdacyhalothrin possessed additive and synergistic effect, respectively. In bioassays, the addition of feeding stimulant improved the efficacy of the insecticides. The concentrations of chlorantraniliprole and lambdacyhalothrin required for 50 % mortality of all tested larval stages were reduced when the feeding stimulant was added in concentrations of 1 and 5 %. This information will guide future study and could be used as an effective tool for P. brassicae management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cabbage large white butterfly
  • plant extract
  • synergist
  • feeding stimulant
  • insecticide