نمایه نویسندگان

آ

 • آل منصور، حسن زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • ابراهیمی، ابراهیم کلید شناسایی گونه های خانواده ی Sphecidae در ایران ( Insecta Hymenoptera) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 109-136]
 • احمدی، سید مرسل بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • اختر، محمد سعید گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 155-163]
 • ارباب، عباس گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • اربابی، مسعود زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]
 • اربابی، مسعود بررسی آلودگی ارقام در دست معرفی پنبه نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae ( Acari, Tetranychidae در منطقه کاشمر [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • استوان، هادی گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]
 • اعتباری، کیوان مقایسه برخی از ماکرومولکول های همولنف کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]

ب

 • بریمانی ورندی، حسن بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-18]
 • بیژن نیا، علیرضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • بصیرت، مهدی بررسی آستانه حداقل و نیاز حرارتی شب پره ( Plodia interpunctella ( Lep.: Pyralidaeو Apomyelois ceratoniae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 19-34]
 • بوئر، هانس گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]

پ

 • پورمیرزا، علی اصغر مقایسه روش های کنترل سر خرطومی برگ یونجه در همدان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 67-81]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]

ت

 • تشورزینگ، هانس پیتر گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • توسوسکی، ایوو گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]

ج

 • جلالی سندی، جلال گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • جوزیان، عسگر میزان کارایی مگس های پارازیتوئید سن گندم (Diptera: Tacinidae) و نقش آنها در کاهش میزان باروری سن های ماده در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 17-27]
 • جوزیان، عسگر گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 131-132]

ح

 • حاتمی، بیژن گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • حاجی زاده، جلیل زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]
 • حجت، سیدحسین گزارش پنج گونه Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 143-144]
 • حیدری، سعید گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • حیدری، سعید گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • حسامی، شهرام زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]
 • حسنی، محمد رضا گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 151-152]

خ

 • خانجانی، محمد مقایسه روش های کنترل سر خرطومی برگ یونجه در همدان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 67-81]

د

 • دانشور، شهره گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]

ر

 • راسپی، آلفیور گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • رجبی مظهر، نورعلی گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • رجبی مظهر، نور علی مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 83-97]
 • رخشانی، احسان گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • رفعتی فرد، مهیار زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]

ز

 • زیبایی، کریم گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • زرووا، مارینا گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • زودو، جاسک گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]

س

 • سبز علیان، محمد رضا گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • سید ابراهیم، سلمی زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]
 • سر افرازی، علیمراد معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 149-150]
 • سیرجانی، محمد بررسی آلودگی ارقام در دست معرفی پنبه نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae ( Acari, Tetranychidae در منطقه کاشمر [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]

ش

 • شایسته، نورالدین بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • شاکرمی، جهانشیر سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-50]
 • شجاعی، محمود مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • شجاعی، محمود گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]

ص

 • صادقی، سیدابراهیم بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • صادقی، سید ابراهیم مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 83-97]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • صالحی، لطیف گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • صحراگرد، احد گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • صیداوی، علیرضا برآورد پارامترهای قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در لاین های جدید کرم ابریشم ایران و هتروزیس هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 61-80]
 • صیداوی، علیرضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • صفر علیزاده، محمدحسن معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 149-150]
 • صفر علیزاده، محمد حسن بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]

ط

 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 125-126]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • طالبی، علی اصغر گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • طالبی، علی اصغر گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]

ظ

 • ظهیری، بابک گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 125-126]

ع

 • عبائی، منصور بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-18]
 • عطاران، محمدرضا مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • عطا مهر، احمد گزار ش سوسک آبزی( Haliplus heydeni ( Col.: Haliplidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 153-154]

غ

 • غلامی، محمد رضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • غنی پور، مانی برآورد پارامترهای قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در لاین های جدید کرم ابریشم ایران و هتروزیس هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 61-80]
 • غیور فر، رحیم گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 155-163]

ف

 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • فتحی پور، یعقوب گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • فلاح زاده، مجید گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]
 • فلاح زاده، مجید گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 151-152]

ق

 • قرالی، بابک گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • قرالی، بابک گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 131-132]

ک

 • کریم پور، یونس گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • کریم پور، یونس گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • کریم پور، یونس گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • کمالی، کریم بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-18]
 • کمالی، کریم سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-50]

م

 • متین دوست، لیلا مقایسه برخی از ماکرومولکول های همولنف کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • محرمی پور، سعید مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 83-97]
 • محرمی پور، سعید گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 125-126]
 • محرمی پور، سعید گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • محرمی پور، سعید سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-50]
 • محرمی پور، سعید گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • محرمی پور، سعید گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • محمدزاده فرد، سارا گزارش پنج گونه Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 143-144]
 • میر حسینی، سید ضیاء الدین برآورد پارامترهای قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در لاین های جدید کرم ابریشم ایران و هتروزیس هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 61-80]
 • مرز، برنارد گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 131-132]
 • معتمدی نیا، بهنام گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • مفیدی نیستانک، محسن گزارش گونه ( Anaxipha exigua( Orth:Trigoidiidaeاز ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 121-122]
 • مقدم، معصومه گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • مهرنژاد، محمد رضا بررسی آستانه حداقل و نیاز حرارتی شب پره ( Plodia interpunctella ( Lep.: Pyralidaeو Apomyelois ceratoniae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 19-34]

ن

 • ناطق گلستانی، محمد معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 149-150]

ه

 • هورستمن، کلاوس گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]