نمایه نویسندگان

آ

 • آل منصور، حسن گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 109-110]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • احمدیان، حسنعلی گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]
 • ارشاد، جعفر عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]
 • ایزدیار، سودابه تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • استوان، هادی گزارش سوسک آبزی( Agabus elongates (Col.: Dytiscidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 105-106]
 • اسدی، غلامحسین گزارش (Liothrips pragensis (Thys .: Phlaeothripidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 117-118]
 • اعتباری، کیوان ارزیابی و تاثیرآبیاری بارانی و هرس بهاره بر تراکم جمعیت تریپس توت (Pseudodendrothrips mori ( Niwa ) (Thys.: Thripidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]

ب

 • بیات اسدی، هوشنگ گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 121-122]
 • بوکهارت، دانیل اصلاح نام علمی پسیل گز ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 113-114]

پ

 • پازوکی، علی گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]

ت

 • توروژی، شابا گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]

ج

 • جعفری، علی شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • جلالی جواران، مختار مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • جلالی سندی، جلال بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • جلائیان، مهدی گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • جلائیان، مهدی گزارش کنه ی (Nenteria breviuniculata (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 103-104]

ح

 • حسینی، سید مهدی شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • حقیقیان، فرشاد گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 111-112]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]

د

 • داودی، آزاده گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]

ر

 • راشد، آرش پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • راشد محصل، آرش بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • رخشانی، احسان پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • رخشانی، احسان گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • رضا پناه، محمد رضا تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • رضوانی، علی بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]

ز

 • زارعی، رسول گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 109-110]
 • زمانی، عباسعلی بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]

س

 • سید الاسلامی، حسین گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • سمیع، محمد امین مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]

ش

 • شجاعی، محمود گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 121-122]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 111-112]
 • صادقی، سید ابراهیم اصلاح نام علمی پسیل گز ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 113-114]
 • صادقی، صابر اولین گزارش از وجود گونه ی (Laccobius laotianus ( Col.: Hydrophilidae در ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 127-128]
 • صالحی، لطیف بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • صبوری، علیرضا گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • صحراگرد، احد بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]

ط

 • طالبی، علی اصغر مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • طالبی، علی اصغر پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • طالبی، علی اصغر بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • طالبی، علی اصغر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • طالبی، علی اصغر تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • طالبی، علی اصغر گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • طالبی جهرمی، خلیل تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]

ظ

 • ظهیری، بابک مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]

ع

 • عالی پناه، هلن گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]
 • عالی پناه، هلن بررسی فونستیک گونه های جنس (Euchromius Guenee ( Lepidoptera : Pyralidae: Crambinae در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 115-134]
 • عباسی پور، حبیب خصوصیات بیولوژیک (Platytelenomus hylas ( Hym.: Scelionidae زنبور پارازیتویید تخم کرم ساقه خوار ذرت و نیشکر (Sesamia nonagrioides ( Lep .: Noctuidae در استان خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • عسکری، حسن تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • عطاران، محمد رضا واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]

غ

 • غزوی، مهران عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]

ف

 • فتحی پور، یعقوب شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • فتحی پور، یعقوب بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • فتحی پور، یعقوب مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • فتحی پور، یعقوب بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • فتحی پور، یعقوب واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • فتحی پور، یعقوب تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • فتحی پور، یعقوب مطالعه ی فراوانی کنه های بالا خانواده ی Uropodoidea و تعیین توزیع فضایی گونه ی Nenteria stylifera در منطقه ی تهران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 91-102]

ق

 • قهاری، حسن گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 121-122]
 • قهاری، حسن گزارش سوسک آبزی( Agabus elongates (Col.: Dytiscidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 105-106]

ک

 • کاظمی، شهروز مطالعه ی فراوانی کنه های بالا خانواده ی Uropodoidea و تعیین توزیع فضایی گونه ی Nenteria stylifera در منطقه ی تهران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 91-102]
 • کاوالیراتوس، نیکلاس پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • کمالی، کریم بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • کمالی، کریم مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • کمالی، کریم مطالعه ی فراوانی کنه های بالا خانواده ی Uropodoidea و تعیین توزیع فضایی گونه ی Nenteria stylifera در منطقه ی تهران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 91-102]

ل

 • لطفعلی زاده، حسینعلی گزارش (Alloxysta fuscicornis ( Hartig ) ( Hym.: Cynipidae هیپرپارازیتویید شته در ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 119-120]

م

 • متین دوست، لیلا ارزیابی و تاثیرآبیاری بارانی و هرس بهاره بر تراکم جمعیت تریپس توت (Pseudodendrothrips mori ( Niwa ) (Thys.: Thripidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • محرمی پور، سعید مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • محرمی پور، سعید گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • محرمی پور، سعید واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • محرمی پور، سعید تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • مروتی، محسن تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • معتمدی نیا، بهنام بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • مینایی، کامبیز گزارش (Liothrips pragensis (Thys .: Phlaeothripidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 117-118]

ن

 • ناظمی رفیع، جواد تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]

و

 • ون وین، فرانک گزارش (Alloxysta fuscicornis ( Hartig ) ( Hym.: Cynipidae هیپرپارازیتویید شته در ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 119-120]

ی

 • یارمند، حمید اصلاح نام علمی پسیل گز ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 113-114]